Vilkår 22.10.14 - 23.11.15

Vilkår 22.10.14 - 23.11.15

1. Generelle Bestemmelser

Abonnementsavtale består av dette dokumentets angitte generelle vilkår og Hellos til enhver tid gjeldende priser (samlet «Abonnementsavtalen») som fysiske og/eller juridiske personer (Kunden) inngår for å få tilgang til tjenester fra Hello AS (Hello) og eventuelt dets underleverandører.

Vilkårene består av generelle vilkår som gjelder for alle tjenester og utstyr i Generelle Vilkår, samt særskilte vilkår for de enkelte tjenester og utstyr som leveres i Abonnementsvilkår for relevante tjenester. Kunden er ansvarlig for egen og enhver bruker som benytter Kundens, Hellos eller tredjeparts tjenester og utstyr som Kunden får tilgang til etter Abonnementsavtalen.

Hello kan overdra sine rettigheter og plikter i abonnementsforholdet til andre selskaper eller enheter, så fremt slik overdragelse ikke medfører vesentlig ulempe for Kunden.

 

2. Inngåelse av Abonnementsavtale

Avtale mellom Hello og kunden om levering av tjenesten er inngått når Hello har bekreftet kundens bestilling, eller når tjenesten tas i bruk av kunden dersom dette skjer først. Kunden betraktes å ha akseptert Avtalevilkårene dersom vedkommende tar i bruk Tjenesten uten at avtaleinngåelse er uttrykkelig inngått.

 

Avtalen består av følgende:

  1. Kundens muntlige, skriftlige eller elektroniske bestilling
  2. Hello AS abonnementsvilkår

Dersom det bestilles videreføring av Kundens eksisterende telefonnummer fra et annet selskap enn Hello AS, må Kunden gi Hello AS skriftlig fullmakt til å foreta abonnementsskiftet og til å innhente nødvendig informasjon hos tidligere selskap. Den skriftlige bestillingen (via brev, faks, web eller e-post) er å anse som en slik fullmakt.

Videreføring av eksisterende telefonnummer medfører automatisk avslutning av avtalen hos tidligere selskap. Hello AS er ikke ansvarlig for eventuelle sluttkostnader Kunden påføres hos annen operatør.

Det tillates maksimalt 10 stk. registrerte abonnement per myndig person eller juridisk enhet. Flere abonnement enn dette kan etableres etter avtale med Hello AS kundeservice.

 

3. Tjenestene

Ved inngåelse av Abonnementsavtalen kan Kunden få adgang til de avtalte tjenester. For å unngå skade på telenettet eller ulempe for andre brukere, skal utstyr som tilknyttes telenettet tilfredsstille de krav som til enhver tid er fastsatt av telemyndighetene. Kunden er ansvarlig for at utstyr, som han eller noen han svarer for kobler til nettet, er typegodkjent. Kunden forplikter seg til å foreta umiddelbar avkobling av utstyr som forstyrrer nettet til Hello eller dets underleverandører.

Hellos utstyr skal ikke uten skriftlig samtykke overlates til andre, leies ut, eller på annen måte utleveres. Kunden har heller ikke rett til å gjøre inngrep, endringer eller tilføyelser i utstyret, herunder konfigurasjon, uten Hellos samtykke. Hello innestår ikke for at kundens bruk av tjenestene skjer uten avbrudd eller at alle anrop når frem. Hello forbeholder seg videre rett til å kunne utføre vedlikehold eller annet som selskapet anser som nødvendig, og har ikke ansvar for samtalebrudd e.l. dette måtte forårsake. Kunden er innforstått med, og aksepterer, at Hellos nettverksvalg kan forandres hva gjelder dets struktur, føringsvei og nettverksleverandør.

Hello forbeholder seg retten til å foreta endringer av nettet innenfor de her nevnte grenser. I noen tilfeller vil det være aktuelt med et SIM-kortbytte, nytt SIM-kort vil da bli sendt til kunden. Ved forhold som omfattes av telelovgivningen kan Kunden klage til Post- og Teletilsynet. Kunde som er forbruker kan klage til Teleklagenemda for forbrukerklager på teletjenester.

 

4. Nummerportering

Kunden kan beholde sitt telefonnummer ved skifte av teleoperatør. Dersom Kunden velger å flytte sitt telefonnummer til Hello vil dette vanligvis ta ca. 10 virkedager fra tidspunktet da kundeforholdet er blitt akseptert av Hello, med mindre andre særlige forhold gjør seg gjeldende. Dette innebærer at Kunden oppretter en ny Abonnementsavtale med Hello. Kunden er selv ansvarlig for å gjøre opp med tidligere teleoperatør. Dersom Kunden velger å flytte sitt telefonnummer fra Hello til en annen teleoperatør er dette å anse som oppsigelse av Abonnementsavtalen, og alle Abonnementsavtalens relevante bestemmelser gjelder frem til utestående beløp er betalt.

 

5. Kundeopplysninger mv.

Hello kan benytte relevant kundeinformasjon som navn, adresse, telefonnummer osv. for egne og samarbeidspartneres telefonkataloger eller kundedatabaser, uavhengig av mediet. Spesifikke opplysninger om Kundens bruk av teletjenester (samtaledata) vil av hensyn til dokumentasjon og utsendelse av regning bli lagret for bruk til fakturering og leveranse. Samtaledata er sensitivt materiale og vil ikke bli delt ut annet enn til kunden selv, og håndteres for øvrig i henhold til gjeldende lovverk.

Alle personopplysninger kunden oppgir blir behandlet konfidensielt og i tråd med Personopplysningsloven og Teleloven. Kunden har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om seg selv, og kan kreve å få dem rettet, supplert eller slettet dersom det er ønskelig. Kunden kan henvende seg til Hello for slik informasjon.

 

6. Taushetsplikt

Hello og de ansatte i Hello plikter i henhold til telekommunikasjonsloven § 9-3 å bevare taushet om opplysninger vedrørende Kundens bruk av teletjenestene.

Slike opplysninger kan likevel utleveres med Kundens samtykke, eller gis til domstolene, påtalemyndigheten eller andre offentlige myndigheter når Hello er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.

 

7. Priser

Prisene for de aktuelle tjenestene i abonnementet fremgår av Abonnementsavtalen. Eventuelle endringer av prisene i Abonnementsavtalen, som er større enn +/- 10 %, skal varsles Kunden skriftlig minst en måned før endringen trer i kraft. Prisøkninger som følge av regulatoriske eller offentligrettslige forhold, samt økninger fra Hellos underleverandører kan foretas umiddelbart.

Prislister som angir Hellos gjeldende standardpriser for utland, tilleggstjenester, spesialnummer med mer, er tilgjengelig på våre nettsider.

 

8. Kundens betalingsansvar

Den som er registrert som Kunde hos Hello, er ansvarlig for betaling av de ytelser Hello leverer i henhold til Abonnementsavtalen. Ansvaret omfatter også andres bruk av Kundens abonnement, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Hellos side.

Hello sender regning som gir oversikt over produkter og tjenester, det beløp som skal betales og fristen for betaling. Dersom betaling ikke har skjedd innen betalingsfristens utløp, sendes varsel om inkasso og stengning av abonnementet. Dersom betaling ikke skjer innen fristen, kan abonnementet bli stengt, Abonnementsavtalen sagt opp, og kravet, samt omkostninger forbundet med innkreving, oversendt rettslig inkasso.

Ved oppsigelse av Abonnementsavtalen vil Hello håndheve §11 i Hello Generelle Vilkår. Ved forsinket betaling kan Hello kreve dekket omkostninger og renter i henhold til «Lov om renter ved forsinket betaling m.m.» Kunden har uansett alltid krav på innsyn i fakturagrunnlaget iht. "Forskrift om offentlig telenett og offentlig teletjenester §2-6". Hello opererer med forskuddsvis fakturering av månedsavgifter.

Ved aktivering av abonnement vil Hello ha rett til å fastsette en kredittgrense. Dersom Kunden mener at regningen er feil, må han klage til Hello innen rimelig tid og under alle omstendigheter innen betalingsfristen. Ikke omtvistet beløp skal betales, med mindre noe annet er uttrykkelig godkjent av Hello.

I forbrukerforhold kan Hellos avgjørelse på klager vedrørende regning for teletjenester klages inn for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon.

 

 

9. Feil eller mangler ved tjenesten

9.1 Reklamasjon og avhjelp

Før feil meldes til Hello, bør Kunden undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr. Dersom Kunden melder om feil som ligger utenfor Hellos ansvarsområde, og Kunden burde ha forstått dette, kan Hello kreve dekket de omkostninger som er forbundet med Hellos feilsøking. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Hello melding om mangelen innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den. Hello skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved teletjenestene, iverksette tiltak for å rette mangelen.

 

9.2 Erstatning

Hello er verken overfor forbrukere eller næringsdrivende ansvarlig for direkte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Hellos side. Hello er under ingen omstendighet ansvarlig, verken overfor forbrukere eller næringsdrivende, for indirekte tap som følge av mangler ved leveranser og tjenester fra Hello.

 

Som indirekte tap regnes:

  1. Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd).
  2. Tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn).
  3. Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt.

Hellos samlede erstatningsansvar er uansett begrenset til kr 5.000 for det enkelte skadetilfellet eller kjede av skadetilfeller med samme årsak, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra Hellos side.

 

9.3 Heving

Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Hellos side.

 

10. Kundens mislighold

10.1 Betalingsmislighold fra Kunden

Ved betalingsmislighold vil Hello sende betalingsvarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Ved betalingsmislighold vil Kunden bli belastet med purregebyr, og forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Nytt abonnement på teletjenester som forutsetter kreditt, vil ikke bli levert før gjelden er betalt eller bortfalt. Dersom betaling ikke skjer innen fristen, kan abonnementet bli stengt, og Abonnementsavtalen sagt opp.

 

10.2 Stenging

 

10.2.1 Sperring etter varsel fra Kunden

Kunden kan selv kreve abonnementet sperret. Sperring skal skje fra dagen etter at Hello har mottatt kravet, med mindre kunden har angitt et senere tidspunkt. I sperreperioden skal Kunden betale vanlig månedsavgift samt sperreavgift.

 

10.2.2 Stenging ved betalingsmislighold

Dersom Kunden ikke har betalt regningen innen betalingsfristen eller innen frist som angitt i betalingsvarsel, kan Hello etter egen vurdering stenge Kundens abonnement.

Dersom Kunden har bestilt felles regning for abonnement på flere teletjenester, vil stenging etter Hellos vurdering kunne omfatte alle abonnementene. Selv om abonnementet er stengt for utgående samtaler, kan Kunden ringe nødnummer til politi, brannvesen og ambulanse. Ved vedvarende betalingsmangel vil abonnementet sperres helt og holdent, og kan i den forbindelse anses som oppsagt ihht. Hello Generelle Vilkår §13.

 

10.2.3 Stenging i andre tilfeller

Hello kan stenge Kundens tilknytning til telenettet dersom Kunden:

  1. a) Benytter utstyr som ikke er typegodkjent.
  2. b) Ikke oppfyller krav om sikkerhetsstillelse fastsatt av Hello.
  3. c) Opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for teletjenester; eller
  4. d) På annen måte grovt misbruker tjenestene, herunder benytter tjenestene til sjikane.

Før stenging iverksettes etter denne bestemmelsen, skal Kunden varsles og gis anledning til å uttale seg om forholdet innen en angitt frist. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet. Dersom hensynet til sikkerheten krever det, kan stenging likevel foretas uten forhåndsvarsel. Kunden skal i slike tilfeller straks varsles om stengingen. Dersom Kunden har et unormalt høyt forbruk av teletjenester, kan Hello etter egen vurdering sperre abonnementet for bestemte tjenester eller stenge abonnementet for utgående samtaler uten å varsle Kunden.

 

10.2.4 Gjenåpning

Dersom abonnementet er blitt stengt som følge av Kundens mislighold, vil Hello gjenåpne abonnementet når det forhold som begrunnet stengingen er rettet. Kunden vil bli belastet med et gebyr for gjenåpning. Størrelsen på gebyret fremgår av Hellos prisliste.

 

10.3 Heving

Hello kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Kundens side.

 

11. Oppsigelse

Kunden plikter å betale alle påløpte avgifter for alle tjenester frem til Abonnementsavtalens opphør, og avtalens bestemmelser om innkreving osv. gjelder helt til alle utestående beløp er mottatt av Hello. Hello kan si opp abonnementet med 1 måneds varsel dersom vedkommende teletjeneste eller produkt/prisplan legges ned. Ved oppsigelse tilbakebetales ikke forskuddsbetalt månedsavgift for inneværende måned.

 

12. Ekstraordinære bruksrestriksjoner

I nødssituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streik eller lockout, og alvorlig fare for sabotasje mot nett og tjenester, har Hello og/eller dets underleverandører rett til å gjennomføre tiltak som begrenser bruken av teletjenestene, herunder avbrudd i tjenesten; begrensning av tjenestefasiliteter; og avskjæring av adgang til teletjenestene for nye kunder.

Hello og/eller dets underleverandører har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i telenettet som anses som nødvendige av tekniske, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. Hello er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak.

 

13. Endringer

Adresseendring og endringer i andre forhold som er av betydning for abonnementsforholdet skal snarest og senest innen 14 dager etter at adressen faktisk er endret meldes til Hello. Hello forbeholder seg rett til å endre Abonnementsvilkårene, herunder som følge av endringer i telelovgivningen, med en måneds varsel. Varsel kan for eksempel sendes sammen med faktura eller Hellos kundeinformasjon, herunder over e-post og web. Om Hello ikke lenger tilbyr den aktuelle tjeneste, kan Hello si opp Abonnementsavtalen eller deler av den med en måneds varsel.

 

14. Overdragelse

Kunden kan fritt overdra abonnementet til andre som tilfredsstiller Hellos alminnelige kundekrav. Før slik overdragelse kan finne sted, må alle utestående forpliktelser i abonnementsforholdet være betalt. Kunden må skriftlig informere Hello om enhver overdragelse innen rimelig tid i forkant. Ved overdragelse påløper normalt innmeldingsavgift som ved nytegning av abonnement og andre relaterte kostnader.

 

15. Tvister

Tvister mellom Kunden og Hello skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Oslo Tingrett som avtalt verneting.

 

16.Abonnementvilkår for mobiltjenester

16.1 SIM-kort

SIM-kort er et kort som settes inn i telefonen for å oppnå tilknytning til Hellos mobilnett, og åpner de valgte tjenester. Kunden er ansvarlig for mottatt SIM-kort, og for at eventuelle PIN- og andre sikkerhetskoder oppbevares på en sikker måte, slik at de ikke blir kjent av uvedkommende. Det advares mot å notere koden på kortet, telefoniutstyr eller tilsvarende, å koble ut bruken av PIN-koden, eller å forlate telefonen etter at PIN-koden er tastet inn, da dette etter forholdene kan anses som grovt uaktsomt.

Om kunden mister eller frastjeles SIM-kortet (f.eks. ved tyveri av telefonen) skal tapet innen rimelig tid meldes til Hello for å hindre misbruk. Kunden kan kreve skriftlig bekreftelse på mottatt sperremelding. Kunden er selv ansvarlig for misbruk av telefon/SIM-kort inntil sperremelding er mottatt av Hello. Etter at sperremelding er gitt, er Kunden kun ansvarlig for misbruk dersom Kunden har muliggjort misbruket ved forsettlig handling.

SIM-kortet er Hellos eiendom, og skal bare brukes i typegodkjent abonnentutstyr som er i forskriftsmessig stand. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i kortet. Hello kan koble fra ikke-forskriftsmessig utstyr.

 

16.2 Trafikkmønster

Hello priser alle sine tjenester basert på en normalfordeling av trafikkmønster for en gjennomsnittsbruker. Dersom en Kunde har et eller flere abonnement med et forbruk der trafikkmønsteret avviker vesentlig fra gjennomsnittet, har Hello rett til å varsle Kunden om at dersom trafikkmønsteret ikke normaliserer seg i kommende perioder så vil Hello fakturere Kunden for merkostnaden som trafikkavviket representerer for Hello.

Ringeminutter og SMS kan kun brukes til normalt privatforbruk, fra mobiltelefon i Norge, til annen mobil- eller fasttelefon i Norge, eller norsk mobiltelefon i utlandet. Ringeminuttene/meldingene skal ikke være maskinskapte, som en serie av identiske meldinger, og skal ikke benyttes til kommersiell virksomhet, herunder markedsføring.

Fri bruk av minutter og SMS begrenser seg oppad til 10.000 minutter og SMS per måned. Priser utover inkludert trafikk fremkommer på våre nettsider.

Ved Fri bruk vil samtaler til spesialnummer og samtaler til/fra utland ha egne priser og belastes pr minutt. Innholdstjenester vil også ha egne priser.

 

16.3 Oppsigelse

Tjenester opphører og/eller Avtalen sies opp i henhold til Hellos generelle vilkår.

 

16.4 Bruk av abonnementet i utlandet

Kundens bruk av utenlandske mobiltelefonnett er underlagt de lover og bestemmelser, takster og vilkår som gjelder for den enkelte operatørs nett. Ved bruk av abonnementet i utlandet, innkrever Hello betaling for bruken på vegne av den utenlandske nettoperatøren. Det gjelder egne regler og takster for bruk av mobil i utlandet. Priser for utlandsforbruk er spesifisert på vår nettside.

 

16.5 Tap eller tyveri av abonnementsutstyr

Ved kjennskap til, eller mistanke om, at mobiltelefon eller SIM-kort er kommet på avveie, skal Kunden straks underrette Hello kundeservice pr telefon (sperretjeneste åpent 24/7) som da sperrer SIM-kortet for trafikk. Henvendelser om sperring via e- post ved tyveri/tap er ikke å anse som gyldig med tanke på evt. misbruk etter at tap/tyveri har forekommet. Abonnementet vil forbli sperret til Kunden gir melding om gjenåpning. Kunden kan i stedet få et nytt SIM-kort med nye personlige koder. Prisen for det nye kortet fremgår av Hellos prisliste. Selv om abonnementet er sperret, vil det påløpe vanlig abonnementsavgift så lenge abonnementet ikke er oppsagt.

 

16.6 Ansvar ved tap, tyveri mv.

Kunden er ansvarlig for tap som følge av misbruk av mobiltelefonen eller SIM-kortet før meldingstidspunktet.